Educació Primària

Calendari escolar
El curs comença el dia 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de juny de 2019.
La jornada escolar és de 9 a 12.30 h. al matí i de 15 a 16.30 h. a la tarda, de dilluns a divendres. Els dies festius a l’escola d’aquest curs  seran els següents:

 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre 2018 al 7 de gener 2019, ambdós inclosos.
 • 17 de gener
 • Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
 • 1 de maig.

I a més, tots els centres escolars de Corbera de Llobregat han acordat els següents dies de lliure disposició:

 • 2 de novembre
 • 7 de desembre
 • 4 de març
 • 10 de juny

Informes
Els alumnes d’Educació Primària rebran un informe trimestral amb les qualificacions corresponents.

Entrevistes
El dia de visites amb les tutores és el dimecres de 12:30 a 13:30 h.
Quan tenen entrevista, les famílies han d’entrar a l’escola per l’entrada del carrer Sant Jordi i adreçar-se a consergeria on les atendran i els indicaran on han d’esperar al mestre amb qui estan citats.
Per concertar una entrevista amb l’equip directiu, cal fer-ho via correu electrònic o per telèfon.

Faltes d’assistència
Només es consideren faltes justificades aquelles que hagin estat degudes a malalties o causes majors. Cal presentar una nota del metge, o de la família si l’absència no es deguda a malaltia, el primer dia de la incorporació a l’escola.
És important que quan el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola truqueu per telèfon per avisar al tutor de la causa de la seva absència.

Puntualitat
Les portes de l’escola s’obren uns minuts abans de les 9:00 i uns minuts abans de 15:00.
Els nens i nenes entren directament, sense fer files, per la porta que correspon a cada curs i van cap a la classe, on els espera el mestre.
Una vegada tancades les portes de l’escola els alumnes hauran d’entrar al centre per la porta de consergeria i presentar un justificant del retard, que s’haurà de donar al tutor/a.
Els alumnes que arribin tard reiteradament sense justificació restaran a consergeria, fins la següent sessió, per tal de no interferir en la marxa del grup-classe. Aquest fet es comunicarà a les famílies mitjançant l’agenda i/o notificació oficial, si s’escau.
Cal respectar l’horari de recollida dels alumnes pel bon funcionament del centre. És molt important ser puntuals.
Tots els alumnes han d’estar acompanyats i vigilats per una persona adulta mentre restin dins del recinte escolar, tant abans d’iniciar les classes com en finalitzar-les.

Sortides del centre dins l’horari escolar
Podran sortir del centre dins l’horari escolar els alumnes que portin una nota signada pel pare/mare o tutor, que hauran de venir a recollir-los.

Precs
Per a un bon funcionament de l’escola, no es permet l’entrada d’acompanyants a les aules ni al pati durant la jornada escolar.
Durant les hores de classe, només seran ateses les trucades urgents.
Es recorda que el conserge no pot atendre sistemàticament encàrrecs per lliurar esmorzars, material o deures oblidats.
Tal i com queda recollit a les NOFC (Normes d’organització i funcionament de Centre), us recordem que a la classe no es podran repartir invitacions per a festes particulars, tampoc es poden deixar els nens sols dins el recinte escolar abans que aquest obri les seves portes.

Mesures higièniques sanitàries
MedicamentsQuan un nen/a  tingui una malaltia  i necessiti prendre  un medicament, tant si és habitualment (malalties cròniques) com de forma puntual, s’ha de notificar al mestre adjuntant la recepta del pediatre, un petit informe referent a la malaltia i l’autorització corresponent degudament emplenada. La dosi i horari d’administració del medicament s’han d’apuntar a la capsa,  juntament amb el nom del nen/a.

Febre. Quan es té més de 37º de temperatura, un nen/a no pot assistir a l’escola. Si es detecta un nen/a amb febrícula s’avisarà als pares o tutors perquè el vinguin a recollir.

Al·lèrgies. Si el nen/nena té alguna al·lèrgia alimentària o medicamentosa cal comunicar-ho a l’escola per mitjà de certificat mèdic.

Accidents i traumatismes. S’avisaran als pares. En el supòsit que no es trobin en els telèfons enregistrats, s’actuarà en conseqüència portant el nen/a al CAP personalment o, si s’escau, acompanyats per la guàrdia urbana.

Polls. És freqüent l’epidèmia de polls. És molt difícil d’eliminar. Els nens i nenes que s’hagin contagiat no podran assistir a l’escola fins que no se’ls hagi aplicat el tractament inicial, per tal d’evitar l’extensió de la plaga.

Passes a seguir per a l’evacuació de l’escola

Ateses les difícils condicions que se’ns presenten a la nostra població quan neva, l’escola ha preparat una sèrie d’actuacions i d’informacions que cal que  coneguem i respectem. Això farà que tots ens sentim més tranquils i segurs si se’ns presenta una emergència en cas de nevada o incidència d’altre tipus.

Pla d’evacuació

 1. L’escola i l’AMPA avisaran a les famílies via correu electrònic, grups de whatsapp i xarxes socials, a fi de poder evacuar tots els alumnes.
 2. L’alumnat que torna a casa sense l’acompanyament d’un adult, restarà a l’escola fins l’hora de sortida, a excepció d’aquells infants que els pares vinguin a recollir personalment o ho deleguin en algun adult de la seva confiança.
 3. En el cas de l’alumnat usuari d’activitats extraescolars, el pla d’evacuació serà el mateix que per a la resta, anul·lant-ne tots aquests serveis.

Recomanacions a les famílies
Tingueu present que és millor actuar amb previsió que no esperar massa i no arribar a temps.
No truqueu directament a l’escola si no és del tot imprescindible perquè es col·lapsa la línia. Espereu la cadena de trucades.
Si tots els de casa treballeu fora del poble, delegueu una persona de la població que es pugui desplaçar a buscar els vostres fills en cas d’emergència. Aquesta persona, prèviament identificada els podrà recollir.
Deixeu sempre dos o tres números de telèfon on sigui possible localitzar-vos, a vosaltres o a algú de la vostra confiança, en horari escolar.  Si realitzeu algun canvi d’adreça o telèfon comuniqueu-ho al mestre/a.

Ús de l’agenda escolar
Tot l’aumnat de Primària fa ús de l’agenda escolar. Aquest sistema, a més d’ajudar els infants a tenir una millor organització del treball personal, possibilita a la vegada que les famílies estiguin assabentats del ritme de treball dels seus fills/es. Per això, és convenient que diàriament es faci uns revisió de l’agenda.
En cas d’incidències de qualsevol aspecte, s’enviarà una nota a la família.
Els comunicats família – tutors, sempre que sigui possible, es faran a través de l’agenda o via correu electrònic amb el tutor.

Departament d’educació física
La higiene personal és un objectiu important dintre de l’àmbit escolar i sobretot a l’àrea d’educació física. Per treballar de forma sistemàtica aquest objectiu els alumnes de primer de primària fins als de sisè dedicarem els últims minuts de les sessions a la higiene.
Per aquest motiu és obligatori portar, a més a més de l’equipament adequat (roba i calçat esportiu):

 • Una tovallola petita
 • Una samarreta de recanvi (només de tercer fins a sisè)