Comunitat de petits

Horari
La jornada escolar és de 9 a 12.30h al matí i de 15 a 16.30h a la tarda, de dilluns a divendres.

Informes
S’enviaran a les famílies dos informes al llarg del curs que recullen l’evolució dels infants, un al mes de febrer i l’altre al mes de juny.
En el cas d’I3, el primer informe valorarà l’adaptació a l’escola i els hàbits.

Entrevistes
El dia de visites amb les tutores és el dimecres de 12.30 a 13.30h.
Quan tenen entrevista, les famílies han d’entrar a l’escola per l’entrada del carrer Sant Jordi i adreçar-se a consergeria on les atendran i els indicaran on han d’esperar al mestre amb qui estan citats.
Per concertar una entrevista amb l’equip directiu, cal fer-ho via correu electrònic o per Dinantia.

Assistència
Només es consideren faltes justificades aquelles que hagin estat degudes a malalties o causes majors. Cal una nota del metge, o de la família si l’absència no és deguda a malaltia, el primer dia de la incorporació a l’escola.
És important que quan el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola envieu Dinantia al tutor indicant la causa de la seva absència.

Entrades a l’escola
Les portes de l’escola s’obren uns minuts abans de les 9.00 i uns minuts abans de 15.00.
Els nens i nenes entren directament, sense fer files, per la porta que correspon a cada curs i van cap a la classe, on els espera el mestre.
Una vegada tancades les portes de l’escola els alumnes hauran d’entrar al centre per la porta de consergeria i presentar un justificant del retard, que s’haurà de donar a la tutora.
Cal respectar l’horari de recollida dels alumnes pel bon funcionament del centre. És molt important ser puntuals.
Tot l’alumnat ha d’estar acompanyat i vigilat per una persona adulta mentre resti dins del recinte escolar, tant abans d’iniciar les classes com en finalitzar-les.

Altres assumptes
Tal i com queda recollit a les NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre), us recordem que a la classe no es podran repartir invitacions per a festes particulars.
Des de l’escola volem demanar la col·laboració de les famílies per promoure hàbits saludables i de cura de l’entorn. Algunes de les recomanacions són:

  • Els dimecres esmorzem fruita.
  • Reduir els plàstics i papers d’alumini dels esmorzars, substituint-los per carmanyoles (tuppers) i embolcalls reutilitzables (boc’n’roll, embolcalls de cera d’abella…).
  • Els aniversaris a les aules es celebraran amb música i una petita celebració interna amb el grup classe.

Mesures higièniques i sanitàries
Medicaments Quan un nen/a tingui una malaltia  i necessiti prendre un medicament, tant si és habitualment (malalties cròniques) com de forma puntual, s’ha de notificar al mestre adjuntant la recepta de pediatria i l’autorització corresponent degudament emplenada. La dosi i horari d’administració del medicament s’han d’apuntar a la capsa,  juntament amb el nom del nen/a. Podeu trobar el model de document aquí.

Febre. Quan es té més de 37º de temperatura, un nen/a no pot assistir a l’escola. Si es detecta un nen/a amb febrícula s’avisarà als pares o tutors perquè el vinguin a recollir.

Al·lèrgies. Si el nen/nena té alguna al·lèrgia alimentària o medicamentosa cal comunicar-ho a l’escola per mitjà de certificat mèdic.

Accidents i traumatismes. S’avisarà les famílies. En el supòsit que no es trobin en els telèfons enregistrats, s’actuarà en conseqüència portant el nen/a al CAP personalment.

Polls. És freqüent l’epidèmia de polls. És molt difícil d’eliminar. Els nens i nenes que s’hagin contagiat no podran assistir a l’escola fins que no se’ls hagi aplicat el tractament inicial, per tal d’evitar l’extensió de la plaga.

Passes a seguir per a l’evacuació de l’escola
Ateses les difícils condicions que se’ns presenten a la nostra població quan neva, l’escola ha preparat una sèrie d’actuacions i d’informacions que cal que  coneguem i respectem. Això farà que tots ens sentim més tranquils i segurs si se’ns presenta una emergència en cas de nevada o incidència d’altre tipus.

Pla d’evacuació

  1. L’escola i l’AFA avisaran a les famílies via Dinantia a fi de poder evacuar tots els alumnes.
  2. En el cas de l’alumnat usuari d’activitats extraescolars, el pla d’evacuació serà el mateix que per a la resta, anul·lant-ne tots aquests serveis.

Recomanacions a les famílies
Tingueu present que és millor actuar amb previsió que no esperar massa i no arribar a temps.
No truqueu directament a l’escola si no és del tot imprescindible perquè es col·lapsa la línia.
Si tots els de casa treballeu fora del poble, delegueu una persona de la població que es pugui desplaçar a buscar els vostres fills en cas d’emergència. Aquesta persona, prèviament identificada, els podrà recollir.
Deixeu sempre dos o tres números de telèfon on sigui possible localitzar-vos, a vosaltres o a algú de la vostra confiança, en horari escolar.  Si realitzeu algun canvi d’adreça o telèfon comuniqueu-ho al mestre/a.

Roba
Tant les jaquetes com els abrics cal que portin una beta llarga (per poder penjar-les bé) i que estiguin degudament marcats amb el nom.
Recomanem que els nens d’aquest cicle que portin motxilles sense rodes.

Horari Psicomotricitat d’Educació Infantil
A l’inici de curs us informarem de l’horari de psicomotricitat, ja que per fer aquesta activitat els nens i nenes han de portar roba esportiva.