Educació Infantil

Calendari escolar
El curs comença el dia 12 de setembre de 2017 i acabarà el 22 de juny de 2018.
La jornada escolar és de 9 a 12.30 h. al matí i de 15 a 16.30 h. a la tarda, de dilluns a divendres. Els dies festius a l’escola d’aquest curs  seran els següents:

 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 i 8 de desembre
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2017 al 7 de gener 2018, ambdós inclosos.
 • 17 de gener
 • Vacances de Setmana Santa: del 26 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 de maig.

I a més, tots els centres escolars de Corbera de Llobregat han acordat els següents dies de lliure disposició:

 • 13 d’octubre.
 • 7 de desembre.
 • 12 de febrer.
 • 30 d’abril.

Informes
Les tutores d’Educació Infantil enviaran a les famílies un informe que recull el seguiment de l’actitud i el rendiment de l’alumne en els aprenentatges, dos cops al curs: un al mes de febrer i l’altre al mes de juny.
En el cas de P3, l’informe de primer trimestre valorarà l’adaptació a l’escola i els hàbits.

Entrevistes
El dia de visites amb els tutors és el dimecres de 12:30 a 13:30 h.
Per aconseguir un bon funcionament cal concertar les entrevistes amb antelació. Davant la impossibilitat de venir a aquesta hora, és convenient contactar amb el tutor per arribar a un acord.
Quan tenen entrevista, les famílies han d’entrar a l’escola per l’entrada del carrer Sant Jordi i adreçar-se a consergeria on les atendran i els indicaran on han d’esperar al mestre amb qui estan citats.
És important que com a mínim es mantingui una entrevista amb la tutora durant el curs.
L’Equip Directiu disposa d’un horari de visites per atendre a les famílies; aquest horari restarà exposat a la cartellera interior de l’escola. Per concertar-ne una, cal posar-se en contacte amb consergeria.

Faltes d’assistència
Només es consideren faltes justificades aquelles que hagin estat degudes a malalties o causes majors. Cal presentar una nota del metge, o de la família si l’absència no es deguda a malaltia, el primer dia de la incorporació a l’escola.
És important que quan el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola truqueu per telèfon per avisar al tutor de la causa de la seva absència.

Puntualitat
Les portes de l’escola s’obren uns minuts abans de les 9:00 del matí i uns minuts abans de 15:00 de la tarda.
Els nens i nenes entren directament, sense fer files, per la porta que correspon a cada curs i van cap a la classe, on els espera el mestre.
Una vegada tancades les portes de l’escola els alumnes hauran d’entrar al centre per la porta de consergeria i presentar un justificant del retard, que s’haurà de donar al tutor/a.
Els alumnes que arribin tard reiteradament sense justificació restaran a consergeria, fins la següent sessió, per tal de no interferir en la marxa del grup-classe. Aquest fet es comunicarà a les famílies mitjançant l’agenda i/o notificació oficial, si s’escau.
Cal respectar l’horari de recollida dels alumnes pel bon funcionament del centre. És molt important ser puntuals.
Tots els alumnes han d’estar acompanyats i vigilats per una persona adulta mentre restin dins del recinte escolar, tant abans d’iniciar les classes com en finalitzar-les.

Sortides del centre dins l’horari escolar
Podran sortir del centre dins l’horari escolar els alumnes que portin una nota signada pel pare/mare o tutor, que hauran de venir a recollir-los.

Precs
Per a un bon funcionament de l’escola, no es permet l’entrada d’acompanyants a les aules ni al pati durant la jornada escolar.
Els pares que hagin de notificar algun fet puntual que afecti aquell mateix dia, hauran de donar-ho al seu fill per escrit per tal de garantir-ne l’efectivitat.
Les persones que estan a les portes no podran rebre cap encàrrec oral. Quan hagi de recollir el nen/nena alguna persona que no sigui l’habitual, cal que es comuniqui per escrit al tutor.
Durant les hores de classe, només seran ateses les trucades urgents.
Es recorda que el conserge no pot atendre sistemàticament encàrrecs per lliurar esmorzars, material o deures oblidats.
Tal i com queda recollit al NOFC (Normes d’organització i funcionament de Centre), us recordem que a la classe no es podran repartir invitacions per a festes particulars, tampoc es poden deixar els nens sols dins el recinte escolar abans que aquest obri les seves portes.

Mesures higièniques sanitàries
MedicamentsQuan un nen/a  tingui una malaltia  i necessiti prendre  un medicament, tant si és habitualment (malalties cròniques) com de forma puntual, s’ha de notificar al mestre adjuntant la recepta del pediatre, un petit informe referent a la malaltia i l’autorització corresponent degudament emplenada. La dosi i horari d’administració del medicament s’han d’apuntar a la capsa,  juntament amb el nom del nen/a.

Febre. Quan es té més de 37º de temperatura, un nen/a no pot assistir a l’escola. Si es detecta un nen/a amb febrícula s’avisarà als pares o tutors perquè el vinguin a recollir.

Al·lèrgies. Si el nen/nena té alguna al·lèrgia alimentària o medicamentosa cal comunicar-ho a l’escola per mitjà de certificat mèdic.

Accidents i traumatismes. S’avisaran als pares. En el supòsit que no es trobin en els telèfons enregistrats, s’actuarà en conseqüència portant el nen/a al CAP personalment o, si s’escau, acompanyats per la guàrdia urbana.

Polls. És freqüent l’epidèmia de polls. És molt difícil d’eliminar. Els nens i nenes que s’hagin contagiat no podran assistir a l’escola fins que no se’ls hagi aplicat el tractament inicial, per tal d’evitar l’extensió de la plaga.

Passes a seguir per a l’evacuació de l’escola
Ateses les difícils condicions que se’ns presenten a la nostra població quan neva, l’escola ha preparat una sèrie d’actuacions i d’informacions que cal que  coneguem i respectem. Això farà que tots ens sentim més tranquils i segurs si se’ns presenta una emergència en cas de nevada o incidència d’altre tipus.
Els passos que el centre farà en cas de nevada seran:

 1. Trucar a Protecció Civil o Guàrdia Urbana per informar-se de les previsions meteorològiques i  seguir les recomanacions que estableixin aquestes entitats, es a dir:
 2. Començar el pla d’evacuació, si es preveu que les condicions empitjorin.
 3. Restar alerta i continuar les classes amb normalitat, si es preveu una millora a curt termini de la situació.

Pla d’evacuació

 1. L’AMPA o l’escola avisarà els dos pares/mares delegats perquè truquin la resta de les famílies, a fi de poder evacuar tots els alumnes.
 2. En cas que algun pare o mare NO vulgui que el seu telèfon particular o de la feina es faciliti a altres persones cal que ho comuniqui prèviament, fent esment de com contactar amb la família.
 3. En cas que l’emergència es produeixi 30 min. abans  de l’hora de sortida del matí, només s’avisarà els pares dels alumnes  que facin ús del menjador escolar. Als altres alumnes, el tutor els comunicarà personalment què es farà a la tarda.
 4. En cas que l’emergència es produeixi 30 min. abans de l’hora de sortida de la tarda, només s’avisarà els pares dels alumnes que facin activitats extraescolars.
 5. Els alumnes que tornen a casa sense l’acompanyament d’un adult, restaran a l’escola fins l’hora de sortida, a excepció d’aquells que els pares vinguin a recollir personalment o ho deleguin en algun adult de la seva confiança.
 6. En el cas dels alumnes usuaris d’activitats extraescolars, el pla d’evacuació serà el mateix que pels altres alumnes, anul·lant-ne tots aquests serveis.

Recomanacions a les famílies
Tingueu present que és millor actuar amb previsió que no esperar massa i no arribar a temps.
No truqueu directament a l’escola si no és del tot imprescindible perquè es col·lapsa la línia. Espereu la cadena de trucades.
Si tots els de casa treballeu fora del poble, delegueu una persona de la població que es pugui desplaçar a buscar els vostres fills en cas d’emergència. Aquesta persona, prèviament identificada els podrà recollir.
Deixeu sempre dos o tres números de telèfon on sigui possible localitzar-vos, a vosaltres o a algú de la vostra confiança, en horari escolar.  Si realitzeu algun canvi d’adreça o telèfon comuniqueu-ho al mestre/a.

Per a la tranquil·litat de les famílies
A l’escola sempre romandrà algun mestre de cada cicle fins a l’hora de sortida. En cap cas es quedarà cap alumne sol al centre si no se l’ha vingut a buscar abans de l’hora de sortida. El director és l’últim responsable en aquests casos i només avisaria a la guàrdia urbana quan no es tingui notícia de l’hora que els familiars preveuen arribar al centre escolar.

Recomanacions
Tant les jaquetes com els abrics cal que portin una beta llarga (per poder-les penjar bé) i que estiguin degudament marcats amb el nom.
Recomanem que els nens d’aquest cicle que portin motxilles sense rodes.

Horari Psicomotricitat d’Educació Infantil
Mitjançant una circular us informarem, un cop començat el curs, de l’horari de psicomotricitat, ja que per fer aquesta activitat els nens i nenes han de portar calçat esportiu i xandall.